• زنجان - بلوار استقلال - خیابان علی مصطفوی - پلاک ۳۶
  • تلفن تماس: 024-33551050

سرفصل آموزش ICDL سطح دو پیشرفته

سرفصل آموزش ICDL سطح دو پیشرفته

فصل اول : شروع کار با WORD 2016

آشنایی با واژه پرداز و انواع آن

اجرای برنامه word

آشنایی با محیط کار word

کارکردن با فایل های word

کار با چند سند

استفاده از راهنمای office

روشهای مشاهده سند

مشاهده و پنهان کردن کاراکتر های غیرقابل چاپ

استفاده از ابزارذره بین

آشکار یا پنهان کردن نوار ابزار ها

تنظیمات اسناد

خصوصیات سند

فصل دوم : ویرایش سند

ایجاد و ویرایش متن ساده

آشنایی با اصول تایپ سریع

درج علاءم ویژه

کاربا فایل های علایم

کاربا کاراکترهای ویژه

جابحایی و حرکت در متن

انتخاب اطلاعات

کار با فرامین منوی Edit

فصل سوم : قالب بندی

قالب بندی متن

قالب بندی پاراگراف

قالب بندی سند

فصل چهارم : کار با اشیاء

آشنایی با جدول و کاربرد آن

ترسیم اشیای ساده

درج ClipArt

درج تصاویر

درج نمودار به سند

ایجاد پیوند بین فایل ها

انتخاب و تغییراندازه عناصرمختلف

کپی و انتقال وحذف عناصر مختلف

فصل پنجم : ادغام پستی

آشنایی با کاربرد ادغام پستی

عناصر ادغام پستی

مراحل ادغام پستی

آماده کردن نامه فرم

آماده کردن منبع داده ها

وارد کردن فیلدهای ادغام

مشاهده پیش نمایش نامه های ادغام شده

کامل شدن ادغام وچاپ نامه های ادغام شده

نوارادغام پستی

فصل ششم : آماده سازی و چاپ

آماده سازی

کنترل غلط های املایی

کنترل غلط های گرامری

مشاهده پیش نمایش چاپ

چاپ قسمت انتخاب شده از متن

چاپ چند صفحه از متن

چاپ صفحه جاری

چاپ صفحات زوج یا فرد

چاپ بر روی پاکت نامه و برچسب ها

فصل هفتم : شروع کار با Excel 2016

آشنایی با کاربرد و مفاهیم اولیه صفحه گسترده

اجرای برنامه Excel

بستن برنامه Excel

بازکردن فایل صفحه گسترده

بازکردن چند فایل صفحه گسترده

ایجاد یک فایل صفحه گسترده جدید

ذخیره کردن فایل صفحه گسترده

بستن فایل صفحه گسترده

خروج از نرم افزار Excel

سوءیچ کردن بین چند فایل باز صفحه گسترده

استفاده از ابزارذره بین

آشکار یا پنهان کردن نوار ابزارهای داخلی

فصل هشتم : سلول ها

انواع داده در Excel

ورود داده ها در Excel

انتخاب سلول ها

درج سلول ،سطرها یا ستون جدید

پنهان و آشکار کردن سطرها یا ستون ها

حذف سلول ها ،سطرها وستون ها

تغییر عرض ستون ها و ارتفاع سطرها

تقسیم برگه به چند قسمت و ثابت کردن انها

ویرایش داده ها

استفاده از دستورات UndoوRedo

Cut،Copy وpaste سلولها

جستجو و جایگزینی داده ها

مرتب کردن لیستها

فصل نهم : مدیریت کتاب کار

انتخاب عنوان برگه ها

افزودن برگه جدید

حذف برگه

تغییر نام برگه

کپی یا انتقال برگه ها

تنظیمات کتاب کار

فصل دهم : فرمول ها وتوابع

فرمول ها

تابع

ارجاع

استفاده از توابع مرسوم

درج توابع با دکمه

خطا در فرمول ها

فصل یازدهم : قالب بندی

قالب بندی متن

قالب بندی مقادیر

تنظیمات تراز بندی و جهت محتویات سلولها

افزودن کادر به سلول

تغییر رنگ و طرح زمینه سلول ها

استفاده از نقاش قالب بندی

نمایش یا مخفی کردن خطوط شبکه ای سلولها

فصل دوازدهم : نمودار

آشنایی با انواع نمودار های Excel

آشنایی با قسمت های نمودار

ایجاد نمودار

کپی و انتقال نمودار

تغییراندازه نمودار

حذف نمودار

قالب بندی و ویرایش عناصر نمودار

تغییر نوع نمودار

تغییرعنوان نمودار، خطوط شبکه و جدول داده

فصل سیزدهم : آماده سازی و چاپ

تنظیم حاشیه های برگه ها جهت چاپ

تغییر اندازه کاغذ و مقیاس چاپ

ایجاد سر صفحه ،پا صفحه و شماره صفحه

تعیین ناحیه چاپ برگه

کنترل شکستگی صفحات

چاپ خطوط مشبک و تکرار عنوان برگه ها در هنگام چاپ

تنظیمات پیشرفته چاپ

فصل چهاردهم : مفاهیم اولیه پایگاه داده

پایگاه داده با بانک اطلاعاتی چیست ؟

آشنایی با مفهوم ایندکس

طراحی بانک اطلاعاتی

اجرای نرم افزار Access

بازکردن و بستن یک بانک اطلاعاتی

ایجاد بانک اطلاعاتی جدید

بستن بانک اطلاعاتی

آشنایی با نماهای مختلف اشیاء بانک اطلاعاتی

فصل پانزدهم : جدول (TABLE)

ایجاد جدول

افزودن ، ویرایش و حذف رکوردهای جدول

تعیین کلید اصلی جدول

تغییر ساختار جدول

کپی کردن ساختار جدول

حذف جدول

ایجاد رابطه بین جدول

تعیین قوانین جامعیت

فصل شانزدهم : فرم

آشنایی با فرم

ایجاد فرم با استفاده از ویزارد

استفاده از فرم

ایجاد فرم به کمک Auto From

طراحی فرم در نمای Design

ایجاد فرم های شامل زیر فرم

حذف فرم

فصل هفدهم : بازیابی اطلاعات

جستجوی اطلاعات

فیلتر کردن جدول

آشنایی با مفهوم Query

مرتب کردن صعودی و نزولی جداول

فصل هجدهم : گزارش

آشنایی با مفهم گزارش

ایجاد گزارش با استفاده از Auto Report

ایجاد گزارش با استفاده از ویزارد

تغییر چیدمان و ویرایش گزارش

گروه بندی و مرتب سازی داده ها

ایجاد فیلد محاسباتی در گزارش

حذف گزارش

فصل نوزدهم : آماده سازی و چاپ

آماده سازی برای چاپ

تنظیمات چاپ

فصل بیستم : شروع کار با power Point 2016

آشنایی با نرم افزارارائه مطالب

فایل ارائه مطالب

اسلاید

اجرای نرم افزار Power Point

بستن نرم افزار Power Point

باز کردن فایل ارائه مطالب

ایجاد فایل ارائه مطالب

ذخیره کردن فایل ارائه مطالب

بستن فایل ارائه مطالب

خروج از نرم افزار Power Point

سوئیچ کردن بین چند فایل باز ارائه مطالب

فصل بیست و یکم : طراحی ارائه (presentation)

نماهای ارائهPresentation View

اسلاید ها

Master Slide

درج سرصفحه و پا صفحه

فصل بیست ودوم : قالب بندی متن و تصویر

درج متن

ویرایش متن اسلاید ها

قالب بندی متن اسلاید ها

درج ClipArt

درج تصاویر

فصل بیست و سوم : ترسیم نمودار و اشکال گرافیکی

ایجاد نمودار

نمودار سازمانی

ترسیم اشیاء هندسی

فصل بیست و جهارم : افکت های نمایش اسلاید

استفاده از گذار اسلاید ها

متحرک سازی متن و تصاویر

نمایش و پنهان کردن سلاید

کپی ،انتقال و حذف اسلاید ها

آماده سازی و نمایش اسلاید ها

فصل بیست و پنجم : آماده سازی و چاپ

کنترل غلط های املایی

افزودن نکات گوینده به اسلاید

تنظیمات صفحه

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

question