نمونه قرارداد موشن گرافیک

به نام خدا قرارداد ساخت موشن گرافیک این قرارداد فی ما بین ……………………………………. نام پدر : …………………….  کد ملی : ………………………..         نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………………………… تلفن : ……………………….. که در این قرارداد کافرما نامیده می شود از یک سو و مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان به نشانی زنجان، بلوار استقلال، خیابان شهید علی مصطفوی پلاک 36 و

ادامه مطلب