دکتر امید اسماعیلی

دکتر امید اسماعیلی

رئیس هیئت مدیره
09195965052

رئیس هیئت مدیره

روانشناس

مشاور اقتصادی و کسب و کار